• black
 • blue
 • green
 • blank
 • הרצאות הקרובות

 • שיעורי תורה מצולמים

 • נסים מצולמים

 • שידורים חוזרים

 • זמנים


  כניסה יציאה ר"ת
  אילת 18:43 19:38 20:14
  באר שבע 18:45 19:40 20:15
  בני ברק 18:45 19:41 20:16
  חברון 18:44 19:39 20:14

  אילת

  עלות השחר 05:14 הנץ החמה 06:24
  טלית ותפילין 05:38 סוף זק"ש 09:33
  חצות 12:42 מנחה גדולה 13:14
  מנחה קטנה 16:23 שקיעה 19:01

  באר שבע

  עלות השחר 05:12 הנץ החמה 06:24
  טלית ותפילין 05:37 סוף זק"ש 09:33
  חצות 12:43 מנחה גדולה 13:15
  מנחה קטנה 16:24 שקיעה 19:03

  בני ברק

  עלות השחר 05:11 הנץ החמה 06:23
  טלית ותפילין 05:36 סוף זק"ש 09:33
  חצות 12:43 מנחה גדולה 13:14
  מנחה קטנה 16:24 שקיעה 19:03

  חברון

  עלות השחר 05:10 הנץ החמה 06:22
  טלית ותפילין 05:35 סוף זק"ש 09:32
  חצות 12:42 מנחה גדולה 13:13
  מנחה קטנה 16:23 שקיעה 19:02
 • סרטים

  • חוסר תוכחת מביא חורבן

   חוסר תוכחת מביא חורבן

   שיעור בקר


   video
  • הרחקת כפויי הטובה

   הרחקת כפויי הטובה

   שיעור תורה
   video
  • הרב שך זצ"ל נגד שמעון בעדני

   הרב שך זצ"ל נגד שמעון בעדני

    

    

    

    

   לצפיה בהתייחסות הרב אמנון שליט"א לחץ כאן.


   video
  • סוד המצה

   סוד המצה

   שיעור בקר


   video
  • "חשיפה" רצאבי מארי עיסקא על גלגולו של אמנון בן דוד

   "חשיפה" רצאבי מארי עיסקא על גלגולו של אמנון בן דוד

   "חשיפה" רצאבי מארי עיסקא על גלגולו של אמנון בן דוד
   video
  • יצחק רצאבי אינו פוסק כהגאון מהרי"ץ

   יצחק רצאבי אינו פוסק כהגאון מהרי"ץ

   באשכול זה נרכז את כל המקומות שיצחק רצאבי אינו פוסק כהגאון מהרי"ץ:

   לק"י

    

   1. הגאון מהרי"ץ: 'קלף' – לכיוון הבשר, ודוכסוסטוס – לכיוון העור (פסקי המהרי"ץ ח"א עמ' לד, סימן ג. כדעת רבנו הרמב"ם).

   רצאבי: הפוך, כמרן. 'קלף' – לכיוון העור ודוכסוסטוס – לכיוון הבשר (שו"ע המקוצר ח"א עמ' עב).

    

   2. הגאון מהרי"ץ: ברכת האורח גם ביחיד (שו"ע המקוצר ח"א עמ' ער, הערה כה).

   רצאבי: לא נהגו (שם).

    

   3. הגאון מהרי"ץ: מקצת עומדים ב'ברוך שאמר' (פסקי המהרי"ץ עמ' קיד סימן מ. בארות יצחק שם עמ' קיד הערה נג*) .

   רצאבי: עומדים ב'ברוך שאמר' (שו"ע המקוצר ח"א עמ' קמב).

   ...


  • דרשת הרב לפסח

   דרשת הרב לפסח

    

   'בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים' ('פסחים' קטז)

    

   כחו של אברהם

   מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א

    

   אין ענינו של סיפור יציאת מצרים סיפור מעשה והנס שנעשה לפני שלשת אלפי שנה אלא תכלית המצוות הנעשות לפני הפסח ומצוות הסדר ואיסור חמץ הם כדי להתעלות ולחוש כאילו אנו יצאנו ממצרים 'ואילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים' עם כל הבחינות של עבדות בטומאה של מצרים, עם אנשים בעלי שיטות והשקפות של שקר. וכשאדם מסיים חג הפסח ורואה את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ברי שנהפך לאיש אחר ואינו אותו אדם שהיה קודם הפסח.

   חובה זו של; 'לראות עצמו כאילו הוא יצא...


  • קטעי הלכה ואגדה לפסח

   קטעי הלכה ואגדה לפסח

    

    

    

   בבא סאלי

    

   חינוך כפרני

   כאשר כיהן הגאון הקדוש רבנו ישראל אבוחצירא ה'בבא סאלי' זצ"ל כרבה של בודניב שבמרוקו נסע פעם לכפרים סביב כדי לעמוד על משמר הדת והמצוות. נצלו המשכילים את העדרו, שכרו מבנה מפואר והחלו ברישום תלמידים לבית ספר ברוח ההשכלה הכפרנית. כששב ה'בבא סאלי' ממסעו, היו הלמודים בעצומם. כינס את הקהל ודרש במפגיע להוציא את הילדים מבית הספר המעבירים על דתם. הללו לא החרישו. מנהל בית הספר עבר מבית לבית ופיתה את ההורים בחלקת לשון ובמתת יד להשאיר את בניהם בבית ספרו. ענה ה'בבא סאלי' ואמר: "אב שלא יוציא את בניו מבית הספר החילוני מובטח לו שבנו לא יוציא את שנתו". למחרת היום נסגר בית הספר מחוסר תלמידים. אך השטן לא אמר...


 • סופי שבוע וטיולים לקברות צדיקים

 • גנזי המלך


  גנזי המלך מס` 453